☰ עורך דין שרון טל
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
  09-7742268  054-8083378  צור קשר
  דף הבית  מקרקעין  משפחה  צוואה  עסקים   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

המלצות

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי


פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

 

מאת: עורך דין שרון טל

 

הקדמה

פירוק חברות בהליך מזורז מתאים במיוחד ל"חברות ריקות" - חברות ללא נכסים, ללא התחייבויות, אין נגדן הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים, אין תיקים פתוחים ברשויות, אין קנסות (גם לא דו"ח חנייה) וכו'.

 

תיאור השירות

חברה שאינה פעילה אשר קיבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה, תגיש לרשם החברות בקשה בהתאם

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

 

תנאים מקדמיים לפתיחה בהליך פירוק חברה בהליך מזורז

החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.

לחברה אין חובות, קנסות והליכי גביה! יש לברר היעדר חובות, בין היתר ברשות האכיפה והגביה (הוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות). דירקטורים ובעלי מניות יכולים לבדוק את מצב החובות ולשלמם באמצעות כניסה לאזור האישי הממשלתי.

האמור אינו מתייחס למקרים שבהם החובות היחידים הינם עבור אגרה שנתית לרשם החברות בגינם מגיע לחברה פטור. במקרה זה אין צורך לפנות לרשות האכיפה והגבייה.

ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה.

ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות- במועד סמוך יותר לכינוסה.

 

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תכלול את הפרטים הבאים:

1. הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז. דגשים:

התנאים להיותה של החברה לא פעילה לפי החוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.

על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.

2. החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.

3. שימו לב! מרבית הבקשות לפירוק מרצון בהליך מזורז מסורבות בשל הגשה שגויה של מסמכי הבקשה לפטור מאגרה. שאתם מצהירים שלחברה אין חובות, קנסות והליכי גבייה! יש לברר העדר חובות בין היתר בהוצל"פ וברשות האכיפה והגבייה.

4. על תצהיר להיות חתום על ידי דירקטורים בחברה. אם אחד הדירקטורים נפטר, יש להגיש בחתימת יתר התירקטורים + תעודת פטירה.

5. יש לציין תאריך מדויק (יום, חודש ושנה) שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. אם לחברה מעולם לא הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.

6. אם החברה לא סגרה את תיקיה ברשות המיסים (תיק פתוח במס הכנסה או לא פעיל, או תיק פתוח במע"מ) יש להגיש:

 1. תצהיר אי פעילות הדירקטורים.
 2. אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה בצירוף העתקי הדוחות שהגיש רואה החשבון המבקר למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור.
חשוב: אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג כלא פעיל (סיווג בסטטוס מספר 73 או 77 או 76) אין צורך לצרף העתקי דוחות. (אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק כלא פעיל , משום שמידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות).
לתשומת הלב, אם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר המסמכים הנדרשים תקינים, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.

7. על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין.

 

שימו לב! בהליך מנהלי של פירוק מזורז למשרד המשפטים יש סמכות לבטל את ההליך אם ימצא מתנגד ו/או החברה לא עמדה בדרישות משרד המשפטים

 

הפרוצדורה המשפטית לפירוק חברה בהליך מזורז - סדר הזמנים

כמה זמן נמשך הליך פירוק מזורז?

 1. החברה מקבלת החלטה על פירוק בהליך מזורז
 2. תוך 30 יום מקבלת החלטה על פירוק, עליה להגיש בקשה לפירוק מזורז כולל פטור מאגרה לרשם החברות
 3. תוך כ 45 יום - אישור הבקשה ע"י רשם החברות
 4. תת ססטוס החברה משתנה ל"בפירוק בהליך מזורז"
 5. הרשם מפרסם את החברה במאגר החברות בפירוק בהליך מזורז
 6. לאחר 100 ימים אם לא הוגשו התנגדויות, הרשם רושם כי החברה חוסלה מרצון

 

טפסים הקשורים להליך פירוק חברה מזורז

טופס בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז

טופס התנגדות לבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז

 

מחשבונים לחברות:

 1. בדיקת הכדאיות - עוסק מורשה או חברה בע"מ
 2. מחשבון מימוש רווח הוני על מכירת אחזקת מניות בחברה
 3. מחשבון בדיקת סיכויי השרדות חברה - יחסים פיננסים - מדד אלטמן
 4. מחשבון בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 5. מחשבון ניתוח דוחות כספיים, מאזן, דו"ח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 6. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק

 

מחוללים לחברות:

 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. מחולל פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. מחולל פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. מחולל שטר העברת מניות בחברה
 6. מחולל הסכם הלוואה

 

 

לפירוק חברה מרצון בהליך רגיל לחצו כאן

המידע מעודכן ליום: 01/7/2022

 

לתיאום פגישת ייצוג ו/או ייעוץ בנושא 09-7742268 עו"ד שרון טל

או פנו אלי באמצעות האתר - לחצו כאן

 

האמור באתר זה מובא להעשרה בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ עם עורך דין, כל העושה שימוש בו ללא יעוץ פרטני ומקצועי עושה זאת על אחריותו בלבד.


☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד