☰ עורך דין שרון טל
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
  09-7742268  054-8083378  צור קשר
  דף הבית  מקרקעין  משפחה  צוואה  עסקים   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

המלצות

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי

עורך דין דיני עבודה

זכויות עובדים

דיני עבודה - עיקרי הזכויות הכספיות של עובדים

 

מאת: מאת: שרון טל, עו"ד

 

נושאי המאמר:
 1. עובד שכיר
 2. פיצויי פיטורין
 3. השכר הקובע
 4. הודעה מוקדמת
 5. הלנת שכר
 6. התיישנות הלנה
 7. הלנת פיצויים
 8. פדיון חופשה
 9. שעות נוספות
 10. דמי הבראה
 11. חוב לקופת גמל
 12. היוון זכויות
 13. התעמרות בעבודה
 14. זכויות נוספות
 15. טיפ חשוב
 16. ארגז כלים
 17. עו"ד דיני עבודה

 

עובד שכיר

הגנה על זכויותיו של עובד שכיר מכח דני עבודה בישראל

עובד שכיר- הוא אדם שמוכר שעות רבות מחייו למעביד תמורת תשלום. בין עובד למעבידו מתקיימים יחסי עבודה הנקראים: יחסי עובד-מעביד. בכדי שהעובד לא ינוצל יתר על המידה עד למצב עבדות או מצבים פוגעניים אחרים, עוגנו זכויותיו הבסיסיות של העובד בחוקים רבים (דיני עבודה), בצווי הרחבה, בהסכמים קיבוצים ובפסיקה. מאמר זה סוקר את עיקרי הזכויות הכספיות שניתן לאמוד אותם בתחשיבים משפטיים ושעל המעביד לשלם לעובד במצבים שונים. מעבר להם עומדות לעובד זכויות נוספות שאותן לא תמיד ניתן לכמת באופן ברור את סכום התביעה כספית, כגון: הזכות לשימוע ואי מיצוי ההליך הנגזר מזכות זו, פיצויים מחמת אפליה, פיצויים בגין העסקה פוגענית, פיצויים עקב פיטורי אישה בהריון, פיצויי בגין הטרדה (על כל גווניה לרבות הטרדה מינית), פגיעה בפרטיות, התעמרות במקום העבודה, הפרת הבטחה מינהלית, הפרת חובת תום הלב, אי הודעה בדבר תנאי עבודה, פיטורין שלא כדין, עוגמת נפש, לשון הרע וכדומה. במצבים אלו, כל מקרה יידון לגופו בהתאם לעומק הפגיעה והנסיבות הספציפיות.

 

פיצויי פיטורין

הזכות לפיצויי פיטורין

הכלל המוכר והידוע הוא שכל עובד שעבד במשך שנה אחת רצופה ופוטר מעבודתו, זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. אך לא רק, הפסיקה והדין הרחיבו את הזכאות לפיצויי פיטורין גם למצבים בהם עובד עבד 11 חודשים ופוטר, עובד שהתפטר עקב מעבר דירה (מרחק העולה על 40 ק"מ או מעבר ליישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי וכו'), התפטרות לצורך טיפול בילד (לידה, אימוץ ,משפחת אומנה) או בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו, עקב שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות, עובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה, עובד שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו והתפטר - דינו מתפטר בדין מפוטר , עובד שעבד לפחות שנה במקום עבודתו והתפטר מפני שהתגייס לשירות סדיר בצה"ל, יהיה זכאי בהתאם לסעיף 11, עובד שהתפטר עקב גיוס למשטרה או לשירות בתי הסוהר (שב"ס), התנדב לשירות לאומי, התנדב למטרה ציבורית או לאומית עשוי להיות זכאי (הוא או שאיריו) לפיצויי פיטורים ומקרים נוספים בהתאם לדין ולפסיקה כגון: המעסיק פשט את הרגל או נפטר, חילופי מעסיקים שיצרו שינוי מבנה ארגוני וכדומה.

 

השכר הקובע לפיצויי פיטורין

אופן קביעת שכר ברוטו לחישוב פיצויי פיטורין

מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.סוג העובד אופן קביעת שכר לחישוב הפיצויים סימוכין
עובד בשכר חודשי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד  במשכורת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים
עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית ולהיפך עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד שחלה הפחתה בשכרו חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר קבלני היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים - עשר החדשים שקדמו לפיטורים תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר יומי או בשכר לפי שעות ממוצע שכר ברוטו (לפי שעות או ימים בהתאמה) של 12 החודשים שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף האחרון ליום או שעת עבודה בהתאמה
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי שעות
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
דב"ע נז/57 (פס"ד טרם פורסם) סנונית הדגמות וקידום נגד שולמית פרץ


החוק והפסיקה מכירים במגוון הפסקות ברציפות העבודה אשר אינן פוגעות בזכאות לפיצויי פיטורים ויכללו בחישוב לעניין רצף העבודה - שירות מילואים, חופשת לידה, שביתה או השבתה, ימי אבל, יום מנוחה שבועית או חג, חופשה בשכר ע"פ חוק ו/או בהסכמת המעסיק, הכשרה מקצועית ו/או אימון לשירות עבודה לפי חוק שעות עבודה, חופשה/פגרה שלא בשכר ע"פ חוק או בהסכמת המעסיק עד 14 יום, תאונה או מחלה עד 30 יום. חופשת לידה לעניין חישוב פיצויי פיטורים תוכר לתקופה שבה משולמים דמי לידה מהביטוח הלאומי.

ראו מחשבון פיצויי פיטורין - המחשבון נותן פרוט מלא ומסודר לפרמטרים הבאים - ימי ותק לחישוב הפיצויים תשלום הפיצויים בפועל ברוטו , סכום הפיצויים החייב במס - החבות במס הכנסה תקרת הפיצויים המקסימלית הפטורה ממס - סכום הפיצויים בפועל שעליו לא יחול מס.

דוגמאות למקרים חריגים אשר בהם עובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים:
א. עובדים בתקופת התמחותם עורכי דין , רואי חשבון - עובדים לתקופת משימה מוגדרת

ב. במקרים בהם הורשע העובד או נתפס במעשי גניבה מרכוש המעסיק ועובדיה או עבירת משמעת חמורה ישללו חלק או מלוא סכום פיצויי פיטורים מהעובד ואף ללא הודעה מוקדמת - עב 1894/00 (פס"ד ניתן ביום 2/7/2003 טרם פורסם) המלן אל עמרני נ מרדכי פיינברג.

 

הודעה מוקדמת

ימי הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מכוח סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 מחויב מעביד לתת לעובדו בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד – מעביד, דהיינו, בדבר תקופת קיומם של יחסי עובד ומעביד. מטרת הוראה זו היא, בין השאר, לאפשר לעובד לממש את זכויותיו. על מעביד המבקש לפטר עובד, למסור לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, ועל עובד המבקש להתפטר, למסור למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות. ההודעות תינתנה בכתב, ותציינה את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.
במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נמשכים יחסי עובד ומעביד, ועל העובד להמשיך לעבוד. עם זאת, מעביד יכול להודיע לעובד כי הוא מוותר על נוכחותו בעבודה בתקופת ההודעה מוקדמת – בין לפיטורים ובין להתפטרות, אך עליו לשלם לעובד פיצוי בגובה שכרו הרגיל לאותה תקופה.
מעביד או עובד שלא נתנו הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות, חייבים לשלם פיצוי בגובה השכר הרגיל שהיה משולם בתקופת ההודעה המוקדמת.
מעביד שלא מסר לעובדו אישור כאמור עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, צפוי לקנס מינהלי בסך 1500 ₪, ואם לא מסר את האישור עד תום 7 ימים מיום שהעובד דרש בכתב אישור, יהיה צפוי לקנס מינהלי בסך 3000 ₪. בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום והעונש המרבי במקרה זה, עומד על 12,900 ₪ לכל עבירה.
חריגים: אין חובה על עובד לתת הודעה מוקדמת להתפטרות אם התפטר בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
כמו כן, אין חובה על מעביד לתת הודעה מוקדמת לפיטורים בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים, או כשפיצויים אלה נשללו ממנו לפי החלטת בי"ד משמעתי שפועל לפי חיקוק בדבר שיפוט משמעתי.
הסעד במקרה של אי-מתן הודעה מוקדמת או אי-תשלום הפיצוי הוא בתביעה לבית הדין האזורי – סעד אזרחי בלבד.

ראו מחשבון מחשבון ימי הודעה מוקדמת

 

הלנת שכר

פיצויי הלנת שכר

אם חלפו 9 ימים מן היום שבו היה על המעביד לשלם לך את שכרך ושכר העבודה שלך משולם על בסיס חודשי והמעביד לא שילם לך, הרי שאז מדובר בהלנת שכר. במקרה של הלנת שכר ניתן לתבוע פיצויי הלנת שכר וזאת בנוסף לזכות קבלת השכר עצמו.
קיימים מקרים בהם בית הדין לעבודה רשאי להפחית פיצויי הלנת שכר או לבטלם. החישוב בהתאם לחוק הגנת השכר סעיף 17(א)1 ובהתאם לחוק הגנת השכר סעיף 17(א)2, המחשבון בודק את שתי החלופות, מציג את אופן החישוב בצורה מפורטת ובוחר אוטמטית בחלופה הנכונה. המחשבון אינו מתייחס לעובדים הכפופים להסכמים קיבוציים חריגים.

 

התיישנות הלנת שכר

מהי תקופת ההתיישנות בגין תביעת הלנת שכר?

החוק קובע שהזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית הדין לעבודה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן. אם העובד ששכרו הולן קיבל לבסוף את שכרו, הרי שהזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן תוך 60 יום מהיום שקיבל את השכר.

מהן זכויות העובד באם התיישנה הזכות לפיצויי הלנת שכר ?
במקרה של התיישנות הזכות לתבוע פיצוי בגין הלנת שכר , נקבע בפסיקה כי לא ניתן להעניק את הסעד שנקבע בחוק כפיצוי על פיגור בתשלום שכר עבודה, ועל כן רשאי בית הדין לפסוק ריבית והצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה - דב"ע שם/2-10 מדינת ישראל נ' ברזילי ואח' פד"ע כרך י"א עמ' 292.
האם על שכר מינימום חל דין מיוחד בנוגע להלנת שכר?
המחוקק מצא לנכון להגן הגנת יתר על החלשים, בעלי שכר מינמום ונתן לבית הדין לעבודה סמכות מורחבת לחייב מעביד שהלין שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר מוגדלים, ככל שיראה לו צודק בנסיבות הענין, מכוח סעיף 8 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.

ראו מחשבון מחשבון פיצויי הלנת שכר

 

פיצויי הלנת פיצויים

חישוב פיצויי הלנת פיצויים

פיצויי הלנת פיצויי פיטורין מבוססים על סעיף 20 בחוק הגנת השכר, התשי"ח 1958 תוך כדי התייחסות לשלושת המועדים הקובעים במקרים הרלוונטיים, הכללת הפרשי הצמדה ובתוספת אחוז הפיצוי על הסכום הכולל בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים ובעד חלק מחודש לפי החלק היחסי. חישוב פיצויי הפיטורים כולל את מדדי המחירים לצרכן הרלוונטיים, ציון שיעור האינפלציה הידועה בין התקופות ימי הלנה בפועל, סכום הפיצויים, סכום הההצמדה, סכום פיצויי הלנה וטבלה המסבירה ומפשטת את סעיף החוק בין מועדי תשלום הפיצויים לבין שיעור פיצויי ההלנה בפועל.

20. פיצויי הלנת פיצוי פיטורים
(א) בסעיף זה, "המועד לתשלום פיצויי פיטורים", לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו - המאוחר שבין המועדים האלה:
(1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד;
(2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;
(3) אם נקבעה, על פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה - היום שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד - היום שבו נקבעה הזכות;
(4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם - היום שבו נקבעה הזכות;
(5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום - יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין.
(ב) יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:
(1) שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו;
(2) שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.
(ב1) פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה לכל דבר, פרט לענין סעיף קטן (ב), חלק מפיצויי הפיטורים.
(ב2) המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב שחייב העובד למעביד או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים.
(ג) מי שזכאי לפיצויי פיטורים שלא מכוח סעיפים 1(א) או 5 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג1963-, לא יחול לגביו המועד לתשלום פיצויי פיטורים כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שנמסרה למעביד קודם לכן דרישה בכתב לתשלום הפיצויים תוך ציון העילה לדרישה; נמסרה הדרישה למעביד לאחר המועד האמור - יחול לגביו המועד לתשלום הפיצויים ביום מסירת הדרישה.
(ד) הוראות סעיפים 17א, 18 ו19- יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי הלנת פיצויי פיטורים כאילו היא הלנת שכר, ואולם בית-דין אזורי יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצוי הלנת פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 18, אף אם פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב אחד מאלה:
(1) חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים, שיש בהם ממש לדעת בית -הדין;
(2) חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד;
(3) הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעביד לפי דרישתו פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי כאמור והדרושים לענין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.
(ה) מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעביד, לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם; הוראת סעיף קטן זה אינה באה לגרוע מהוראות סעיפים 14 ו20- לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 1963-.
(ו) נפטר עובד או מי שהיה עובד, והפקיד המעביד בקופת בית-דין אזורי סכום של פיצויי פיטורים על מנת שבית דין יעבירו לזכאי לו - יראו, לענין סעיף קטן (ב), כאילו שולם הסכום האמור לזכאי ביום ההפקדה

ראו מחשבון מחשבון פיצויי הלנת פיצויי פיטורין

 

פדיון ימי חופשה

מתי משלמים עבור פדיון ימי חופשה

החוק מבחין בין מצב שמתקיימים יחסי עובד מעביד כל השנה לבין מצב שבו מתקיימים יחסי עובד מעביד רק בחלק משנת העבודה. זכאות חופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתי (ולא על בסיס חודשי) ונקבעת בהתאם למספר הימים בהם עבד עובד באותה שנה. חישוב שווי פדיון ימי החושה אמור להיות מפורט ולכלול את הפרמטרים הבאים: סך ימי ותק, ותק לפי שנות עבודה, ימי עבודה בשבוע, שעות עבודה ביום עבודה, סוג יחסי עובד מעביד, זכאות בימים על בסיס סוג העובד והותק שצבר, שכר עבודה לשעה, שווי פדיון ימי החופש ברוטו לפני מס הכנסה ואופן החישוב.
עובד יכול למצוא עצמו באחד מארבעת המצבים הבאים: כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות מלאה, כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות חלקית, כאשר לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות מלאה, וכאשר לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות חלקית.
פדיון ימי חופשה ישולם לעובד אך ורק עם ניתוק יחסי עובד מעביד. החוק אינו מתיר לפדות חופשה בתשלום במהלך עבודתו של העובד מכיוון שמטרת החוק הינה, שהעובד ינצל את זכותו ויצא לחופשה בפועל. *חלק של יום לא יבוא במניין הזכאות לפדיון ימי חופשה ימי העדרות שלא יבואו במנין ימי החופשה השנתית: ימי חג, חופשת לידה, ימי אבל, מילואים, תאונה , מחלה.

דינם של כספי פדיון ימי חופשה לעניין מס הכנסה וותק - על כספי פדיון ימי חופשה - חל חיוב מלא במס הכנסה. כספי הפדיון אינם מזכים בוותק לצורך פיצויי פטורים על כספי פדיון ימי חופשה לא חל דין הלנת שכר.
הפסיקה קובעת מפורשות כי במניין ימי החופשה יש לכלול עבור כל 7 ימים את ימי המנוחה השבועית, מה שאומר שאם מדובר ב 14 ימי חופשה לפי החוק לצורך חישוב פדיון נטו לעובד במשרה מלאה 5 ימים בשבוע - יהיה לפי 10 ימים. פסקי דין - עב 001584/02 , או למשל דב"ע שם/4-02 מעבדות טרבינול בע"מ נ. מועצת פועלי אשדוד פד"ע יב' 85

ראו מחשבון מחשבון פדיון ימי חופשה

 

שעות עבודה נוספות

פיצוי בגין שעות עבודה נוספות

overtime payment - שעות עבודה נוספות : הן שעות מעבר למכסת שעות העבודה האמורות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה , התשי"א - 1951, להבדיל משעות עודפות - extra hours. שעות עודפות הן שעות הנמצאות מעבר לשעות העבודה שנקבע בהסכם אך בגבולות יום עבודה שנקבע לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. על שעות עודפות לא חלים הכללים לתשלום גמול שעות נוספות והתשלום בגינן הוא בהתאם להסכם עבודה. לדוגמא: עובד או עובדת העובדים במשרה חלקית 6 שעות ביום לא יהיו זכאים לגמול שעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה באם יעבדו שעתיים נוספות בכל יום מעבר לאמור בהסכם העבודה.

חישוב שעות נוספות הוא חישוב יומי
חישוב שעות נוספות על פי חוק עבודה ומנוחה הוא חישוב יומי ולא חישוב מצטבר, הווה אומר - עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות שעשה עבור יום עבודה גם אם הוא עבד יום אחד בשבוע. לכן יש לחשב תחילה את שעות העבודה הנוספות בכל יום בנפרד ולסכם לפי המפורט בהמשך.
איך מחשבים את השעות הנוספות בכל יום עבודה?
עובד שעובד שישה ימים בשבוע יהיה זכאי לתשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית
עובד שעובד חמישה ימים בשבוע יהיה זכאי לתשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה התשיעית
איך מחשבים את גמול שעות הנוספות בעבודת לילה?
עובד לילה אינו זכאי לשכר מיוחד. ההטבה לעובד לילה היא שהשעות הנוספות מתחילות להספר שעה אחת קודם לכן, קרי במקום מהשעה ה- 8 יחושבו השעות הנוספות מהשעה ה-7. חשוב לציין כי עובד לילה הוא מי שעובד לפחות שעתיים בין השעה 22.00 בלילה ל- 06.00 בבוקר
איך מחשבים את התשלום על השעות הנוספות?
עבור השעתיים הנוספות הראשונות זכאי העובד לקבל תשלום של 125% מערך השעה
בשעות שלאחר שלאחר השעתיים הנוספות זכאי העובד לקבל 150%
איך מחשבים את גמול שעות הנוספות ביום שבת?
שעות שבת מוגדרות מכניסת השבת ועד צאתה, כאשר החל מדקת העבודה הראשונה ובמהלך כל השבת זכאי העובד ל- 150%. השעתיים הנוספות הראשונות בשבת שוות 175% ושאר שעות העבודה שוות 200%

חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על מגזרים או תפקידים כמפורט בסעיף 30 לחוק כדלהלן: עובדים שתנאי ונסיבות עבודתם אינם מאפשרים למעביד לפקח על שעות העבודה שלהם , שוטרים במשטרת ישראל ועובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג , אנשי צוות אויר. עובדים בתפקידי הנהלה או תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של משרת אמון אישי. חשוב לציין, כי לא כל מי שהוגדר בחוזה העבודה שלו כ"בעל משרת אמון אישי" נחשב כמי שהחוק לא חל עליו. בשוק העבודה קיימים הסכמי עבודה המכילים סעיף זה כפיקציה על מנת להתחמק מתשלום גמול שעות עבודה נוספות במקרה דנן, על העובד לנהל יומן מפורט המפרט בכל יום את שעת תחילת העבודה , שעת סיום העבודה, סה"כ שעות עבודה רגילות וסה"כ שעות נוספות בכל יום בנפרד - יומן זה יש לצרף כראיה בעת הגשת תביעה בצירוף הסיכום המפרט את סה"כ שעות הנוספות לכל תעריף ותעריף והסיכום הכללי של סה"כ השעות הנוספות בדומה ו/או לפי ההתפלגות המפורטת בתוצאות מחשבון זה.

ראו מחשבון מחשבון שעות עבודה

 

דמי הבראה

זכאות לדמי הבראה

טבלת זכאות לימי הבראה על פי צו הרחבה בסקטור הפרטי
ותק בשנים ימי זכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ואילך 10

דמי הבראה משולמים לאחר תום שנת עבודה מלאה לפי תעריף יומי קבוע המתעדכן אחת לשנה ולפי מספר שנות ותק במקום העבודה דמי ההבראה משולמים בחודשים יוני, יולי או אוגוסט. דמי ההבראה כאמור, משולמים לפי החלק היחסי למשרת העובד, דהיינו עובד שעובד חצי משרה (50% משרה) יהיה זכאי לקבל 50% מדמי ההבראה לפי הותק וימי הזכאות.

ראו מחשבון מחשבון דמי הבראה

 

חוב לקופת גמל או לקרן פנסיה

תביעת חוב קופת גמל/פנסיה - סכומים שלא הופקדו על ידי המעסיק

שיעור הפרשות חובת מעביד - ע"פ צו הרחבה במסגרת הסכם פנסיה חובה במגזר הפרטי מיום 30/12/07 כל מעסיק מחוייב להפריש לעובד הפרשות שוטפות לחיסכון פנסיוני סוציאלי, לרבות עובדות משק בית, מטפלות, מנקות, עובדים בתחנת תדלוק, עובדים בחברות שמירה וכדומה. השכר הקובע לצורך הביטוח הפנסיוני הוא השכר לפי חוק פיצויי פיטורין הכולל את שכר הבסיס וכל התוספות הקבועות. על פי ההסכם מחוייבים המעסיקים להפריש כספי פנסיה לעובדים עד לשיעור שנקבע בצו וזאת לכל העובדים החל מגיל 21 לגברים וגיל 20 לנשים, שבתחילת 2008 יהיו מועסקים 9 חודשים או יותר, ואין להם הסדר פנסיוני, העובדים זכאים לתחילת ביצוע הפרשות פנסיוניות באופן מיידי.

ראו מחשבון מחשבון תביעת חוב קופת גמל/פנסיה - סכומים שלא הופקדו על ידי המעסיק

 

היוון זכויות פנסיוניות

תשלום עבור זכויות פנסיוניות באמצעות היוון

באם המעסיק לא הפריש את חלקו על פי הצו ,בפני המועסק עומדות שתי אפשרויות, האחת - שהמעסיק יפריש את מלא הסכומים המלאים שלא הפריש לקרן פנסיה או לחליפין לתבוע את שווי הזכויות הסוציאליות שלא שולמו בבית הדין לענייני עבודה שזו החלופה הריאלית יותר בשל משבר אמון בין המעסיק לעובד. אך באם בחר בדרך זו למעסיק תהיה הזכות להוון את התשלומים בהתחשב בגיל המועסק, מספר שנים לפרישה ולנכות את שווי דמי הניהול המקובלים שהיה על העובד לשלם לקופת הפנסיה.
בתחשיב יש להציג את נתוני היסוד: גיל תחילת עבודה, גיל סיום עבודה אצל אותו מעסיק, מספר שנות עבודה, מספר חודשי עבודה שלא בוצעה בהן הפרשה לפנסיה, סכום ריאלי שלא הופרש (מבוסס על שכר פנסיוני קובע), מספר שנים להיוון, אחוז היוון נטו בניכוי דמי ניהול, כפל היוון וכמובן את הסכום הנתבע כשהוא מהוון. יש להבחין בין עובד לפי חוזה אישי לבין עובד שמקבל את הזכויות הסוציאליות לפנסיה לפי צו הרחבה.

ראו מחשבון מחשבון היוון זכויות סוציאליות לפנסיה שלא הופרשו על ידי המעסיק

 

התעמרות בעבודה

פיצויים בגין התעמרות בעבודה

התנכלות תעסוקתית או העסקה פוגענית או התעמרות במקום העבודה, הינה התנהגות מטרידה ומשפילה שאינה פיזית, המופנית כלפי עובד באופן חוזר ונשנה. להתנהגות זו פנים רבות ובכלל זה פגיעה בעובד באמצעים מילוליים, פגיעה במעמדו ומתן משימות משפילות, ניטור יתר, בקרת יתר, דקדקנות יתר, הפגנות שליטה והתנהגות אימפולסיבית והרסנית. ודוק, לא כל התנהלות של המעסיק שממנה נפגע העובד מהווה ״התנכלות תעסוקתית״. אך דרישות מוגזמות, נזיפות חוזרות ונשנות בשל עניינים שוליים, צעקות וגערות חסרות טעם, האשמות שווא, משימות משפילות ובלתי סבירות, השתלחויות בעובד והעלבתו תוך תנאי עבודה קשים באופן חוזר ונשנה , כל אלו יכולים בהחלט להיחשב להתעמרות מטעם המעביד. על המעסיק מוטלת החובה לדאוג לרווחת עובדיו, ולספק להם סביבת עבודה השומרת על כבודם כאדם וכעובד, ומאפשרת ביצוע העבודה באווירה רגועה, ונטולת התעמרויות.
הקושי המתעורר בפסיקת פיצוי בגין העסקה פוגענית נובע מן העובדה שהצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה עברה בקריאה טרומית בלבד, והיא כשלעצמה אינה מהווה עדיין מקור לחיוב מעסיק בפיצוי. נציין כי על פי הוראות הצעת החוק "התעמרות במסגרת עבודה היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) יחולו עליה, בכפוף להוראות החוק". בית הדין האזורי לעבודה רשאי לפסוק בשל התעמרות במסגרת העבודה פיצוי ללא הוכחת נזק שלא יעלה על 120,000 ש"ח.

 

זכויות כספיות נוספות

זכויות כספיות נוספות - קה"ל שלא הופרש, ימי מחלה , חופשת לידה

במקומות עבודה בהם נהוג לשלם עבור פדיון ימי מחלה, או התחייבות לשלם דמי קה"ל יערך תחשיב פיצויי נוסף
ראו מחשבון מחשבון היוון זכויות סוציאליות לקרן השתלמות שלא הופרשו על ידי המעסיק
ראו מחשבון מחשבון זכאות לימי מחלה
ראו מחשבון מחשבון זכאות לחופשת לידה

 

טיפ חשוב ביחסי עבודה

טיפ חשוב ביחסי עבודה: בכבוד תכבדו ובכבוד תתכבדו

לאורך כל יחסיי העבודה וגם במקרים בהם מתנהלים הליכים משפטיים בעניין מיצוי הזכויות
כלל הזהב ביחסי עובד מעביד: תמיד תכבדו אחד את השני ולעולם אל תזרקו אבן לבאר ששתיתם ממנה!

 

ארגז כלים

ארגז כלים משפטי - מחשבוני דיני עבודה

חוקים בדיני עבודה

מחשבוני דיני עבודה

 

ייצוג משפטי

ייצוג עובדים | ייצוג מעסיקים

משרדי מייצג מעסיקים, חברות ומייצג עובדים

 

לתאום פגישה אנא התקשרו 09-7742268 שרון טל, עורך דין (כלכלן ומגשר)

או פנו אלי באמצעות האתר - לחצו כאן

 

הבהרה משפטית: האמור במאמר זה הינו למטרת אינפורמציה כללית בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לכל פעולה על כל משתמע ממנו. כמו כן, אין מאמר זה מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של דינים ובכל מקרה של ספק יש להיוועץ בבעל מקצוע מתאים, קרי עורך דין ו/או יועץ מוסמך לגופו של כל עניין ועניין.☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד