מדריך לרישום הערת אזהרה לפי ס' 126

 

סוגי הערות אזהרה:

 1. התחייבות לעשיית עסקה: רישום בפנקסי המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל נכס או בעל הזכות בנכס, לעשיית עסקה במקרקעין.
 2. הימנעות מעשיית עסקה: רישום בפנקסי המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל נכס או בעל הזכות בנכס, להימנע מעשיית עסקה במקרקעין.
 3. רישום משכנתא: רישום בפנקסי המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל נכס או בעל הזכות בנכס, לרישום משכנתא.

 

המסמכים הנדרשים לבקשה לרישום הערת אזהרה:

 1. בקשה לרישום הערת אזהרה חתומה ע"י המתחייב ו/או הזכאי ומאומתת על ידי עורך דין או רשם בדרך שמאמתים שטר עסקה. (אימות ע"י עו"ד/רשם תקף לחצי שנה). להורדת טופס בקשה לרישום הערת אזהרה - לחצו כאן.
 2. ?התחייבות בכתב של בעל הזכות במקרקעין לעשיית עסקה או להימנע מעשיית עסקה (כגון חוזה, ייפוי כוח בלתי חוזר).לתשומת לב, כאשר מוגשת בקשה באמצעות טופס בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי כל הצדדים להתחייבות לעשיית עסקה/הימנעות/התחייבות במסגרת תמ"א 38? החתום על ידי המתחייב והזכאי יחד, אין צורך לצרף לבקשה את מסמך ההתחייבות.
 3. במידה והמתחייב אינו בעל הזכות הרשומה בנכס - יש לצרף כתב הסכמה מבעל הזכות לרישום ההערה בחתימת בעל הזכות הרשומה, המאומתת על ידי עורך דין.
 4. העתק ממסמכי הזיהוי של הצדדים שחתמו על הבקשה וההתחייבות (כגון: תעודת זהות, דרכון, מסמכי תאגיד).
 5. אישור על תשלום אגרה.

 

דרכי הגשת בקשה לרישום הערת אזהרה:

 

כאשר צד לעסקה הוא תאגיד:

 1. תעודת רישום תאגיד - בהתאם לזהותו (באם מדובר על עמותה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית וכו').
 2. פרוטוקול של האסיפה הכללית המעיד על ההחלטה לבצע את העסקה ודרך ביצועה.
  1. לא תידרש המצאת פרוטוקול במידה ועו"ד אישר על גבי הבקשה כי בדק את מסמכי התאגיד הנדרשים בהתאם לתקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, וכי הבקשה הוגשה כדין.
  2. לא תידרש המצאת פרוטוקול במידה וצורף ייפוי כוח שנחתם ע"י תאגיד ואושר ע"י נוטריון, כי מי שחתם על ייפוי הכוח זכאי לחתום בשם התאגיד.
 3. במידה וחלפה חצי שנה מאז נערך הפרוטוקול יש לצרף אישור בכתב של עו"ד או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון התאגיד רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשם התאגיד.
 4. אישור בכתב של עו"ד או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול:
  1. אישור המעיד שהתאגיד קיים.
  2. אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת.
  3. אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד המוסמכים לפעול ולחתום בשם התאגיד.

 

כאשר צד לעסקה הוא תאגיד זר:

 1. יש לצרף את כל המסמכים המפורטים לעניין תאגיד, וכן אישור עו"ד ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

כאשר צד לעסקה הוא תאגיד בפירוק מרצון:

 1. החלטת החברה על פירוקה וכן מינוי מפרק.
 2. אישור עורך דין או רואה חשבון כמקובל לגבי פרוטוקול.
 3. תצלום הפרסום בילקוט הפרסומים, או אישור רשם החברות המאשר את המנוי.

מקרים נוספים בהם יש צורך להגשת מסמכים נוספים:

 1. הערה על הגבלת כשרות - יש לצרף אישור של ביהמ"ש לביצוע הרישום.
 2. במקרה והמקרקעין שרויים בהליכי הסדר - יש לצרף אישור פקיד הסדר לביצוע רישום הפעולה המבוקשת. כאשר הנכס רשום בפנקס בתים משותפים- אין צורך באישור.

☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד