☰ עורך דין שרון טל
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
   דף הבית  מקרקעין  משפחה  עבודה   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי


צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד - 1974

(עודכן על ידי עורך דין - שרון טל  - נובמבר 2001)

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג 1973, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 

 1. חובת מסירת מפרט

(א) המוכר חייב לצרף לחוזה המכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו.

(ב) כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

 

 1. פרטי המפרט

(א) המפרט יהיה בטופס שבתוספת לצו זה.

(ב) על המוכר למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדויק; אם פריט פלוני אינו חל בנסיבות הענין, על המוכר לציין זאת לגביו.

(ג) מותר למלא כל פריט מפריטי המפרט על דרך חילופין.

(ד) היה פריט שבמפרט מתייחס לדבר שנקבע בתקנת בנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 או בתקן כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג 1953, יכול שטופס המפרט ימולא על ידי הפניה לאותה תקנת בניה או לאותו תקן.

 

 1. תחילה (תיקון: תשל"ד)

 

 1. לצו זה ייקרא "צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974".

תחילתו של צו זה ביום י"ח בטבת תשל"ה (1 בינואר 1975).

 

 

 

 

תוספת (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד)

 

לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג 1973

 

                                               נספח לחוזה בין ________

                                               לבין ________________

                                               מתאריך _____________

 

א. פרטי זהוי

הישוב:

מס' הגוש: _____ מס' חלקה / חלקות ______ בעל הקרקע ____  

הזכות שהקונה רוכש בדירה: בעלות/חכירה. מי הוא המחכיר ___  

תקופת החכירה _______  תחילת תקופת החכירה __________  

הרחוב ________  מס' הבית ______ מס' המבנה (בתכנית העמדה)

דירה מס' ______  קומה _______ שטח הדירה לפי תכנית מצורפת.

 

עורך הבקשה להיתר הבניה _________

מהנדס אחראי לביצוע השלד ________

 

ב. תאור הבנין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה 2

 1. תאור הבנין

1.1   חד-משפחתי/דו-משפחתי/רב-משפחתי/טורי/מרובע/אחר

          (פרט) ____________________________________

1.2   מספר חדרי מדרגות ____________________________

1.3   מספר דירות לכל חדר מדרגות _____________________

1.4   מספר קומות מרתף ____________________________

1.5   מספר כולל של קומות מעל לקרקע __________________

          כולל: קומת עמודים, קומת קרקע,                                        קומות טיפוסיות, קומת גג              
          (פנט האוס).

1.6   מיתקנים על הגג _______________________________

1.7   בבנין _________  דירות למגורים.

1.8   בבנין _________  דירות שלא למגורים לפי הפרוט הבא:

 

כמות הדירות

יעוד

בקומה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9   תכניות מצורפות כחלק בלתי נפרד של תאור זה התכניות הבאות:

1.9.1  תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ1:100-.

1.9.2 תכניות קומת עמודים, קומה טיפוסית וקומת גג בק.מ. 1:100.
          תכניות אלה רשאי המוכר לצרף בצילום מוקטן לק.מ. 1:200.
          המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה הפנימית של דירות ברכישה
          ע"י אחרים בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש משותף.

1.9.3 תכנית המגרש כפי שנדרש בתכנית הגשה לרשות המקומית.

1.10 השטחים ו/או החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (כהגדרתו
          בחוק המקרקעין) מסומנים ב ____________________

 1. תאור המבנה

2.1   __________________________________________ יסודות:    

2.2   מסד: _______  רצפה תלויה ______  אחר __________

2.3   מקלט: פנימי/חיצוני; תת/על קרקעי; מגדל בטחון יש/אין.
           ___כניסה מחדר מדרגות/כניסה מבחוץ, מספר הדירות שהמקלט  
           משרת     . נכס אחר שהמקלט משרת                                

2.4   קומת עמודים:

       התפוסה: ריקה/חלקית, סוג התפוסה (ציין) _____________

2.5   קירות חוץ: חומר ___________  עובי ___________ ס"מ

2.6   קירות הפרדה בין הדירות: חומר ____ עובי ________ ס"מ

2.7   מחיצות: חומר _____________ עובי ___________  ס"מ

2.8   תקרות: חומר ______________  עובי ___________ ס"מ

2.9   גג הבנין: חומר _____________ עובי ___________ ס"מ,

          מעקה בגובה     ס"מ ______ בידוד הגג (תאר) ______

          הלבנת הגג .

2.10 חדר מדרגות:

2.10.1 מדרגות: צמנט לבן/אפור; אחר ___________________  

           משטחים: מרצפות צמנט לבן/אפור; אחר ___________

2.10.2 מעקה (תיאור) _______________________________

2.10.3 ציפוי קירות ח.מ.: חומר ________  עד לגובה ______  מ'

            וחומר     עד לתקרה.

2.10.4 ציפוי הכניסה לבנין: חומר _______  עד לגובה ______  מ'

            וחומר      עד לתקרה.

2.10.5 דלת כניסה לבנין: יש/אין; מידות וחומר ______________

2.10.6 עליה לגג; יש/אין (תאר) ________________________

2.11   ציפוי קירות חוץ:

2.11.1 טיח חוץ (תאור) _______  מספר שכבות ____________

2.11.2 ציפוי אחר (תאור) _____________________________

 1. תאור הדירה

3.1   דירה בת _____ חדרים, בשטח לפי התכנית המצורפת בזה.

3.2   בדירה: הול כניסה, חדר דיור, _____  חדרי שינה, פינת אוכל,

       פרוזדור, מטבח, חדר אמבטיה, בתי שימוש___ , מרפסות דיור

                        , מרפסת מטבח, מרפסת שירותים, חדר/ים לעסק או

       לכל צורך אחר ________________________________

3.3   גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה  _______  מ'.

3.4   מעקות במרפסות (תאר) _________________________

3.5   ציפוי קירות פנים: טיח (תאור ועובי) __________________

       אחר (פרט) __________________________________

       גימור: סיוד/צבע פלסטי/אחר (פרט) _________________

3.6   חרסינה: שטח כולל _____  מ"ר, פרוט מקומות: _______

       סוג החרסינה _____________ גוון _________________

3.7   צבע שמן: _______  מ"ר, פרוט מקומות: _____________

3.8   ריצוף בדירה:

       מרצפות טרצו צמנט לבן/אפור בגודל _________________

       בחדרים ____________________________________

       מרצפות טרצו צמנט לבן/אפור בגודל _________________

       בחדרים ____________________________________

       ציפוי פלסטי _______  בחדרים ____________________

       חומר אחר ________  בחדרים ____________________

       שוליים מחומר _____ בחדרים_____________________

 

 

3.9   נגרות (עץ, מתכת או פלסטיק)3

 

 

ד ל ת ו ת

ח ל ו נ ו ת

ת ר י ס י ם

 

כמות

חומר

פתיחה

כמות

חומר

פתיחה

כמות

חומר

חומר

שלבים

פתיחה

כניסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדר דיור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדר

שינה 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדר

שינה 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדר

שינה 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדר

לעסק

או לכל

צורך

אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מטבח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמבטיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית

שימוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרפסת

מטבח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרפסת

דיור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרפסת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1  פרזול דלת כניסה:

          ידיות-עין הצצה: יש/אין, מנעול תחתון: יש/אין מנעול עליון:

          יש/אין, מנעול בטחון: יש/אין, ספרה למספור הדירה _____

3.9.2  צבע: (ציין סוג ומספר שכבות) ____________________

          צביעת כנפי דלתות בעמידה /בשכיבה.

3.9.3  ארונות:

3.9.3.1  ארון מטבח מתחת לשיש: תאור ______ מידות ______

            ציפוי חיצוני ___________  ציפוי פנימי ___________

3.9.3.2  ארון מטבח אחר: תאור ________  מידות _________

            ציפוי חיצוני __________  ציפוי פנימי ____________

3.9.3.3  ארונות אחרים (ציין) ___________  תאור __________

            מידות _____  ציפוי חיצוני _______  ציפוי פנימי ____

 

3.10   סידורים סניטריים

3.10.1   במטבח:

3.10.1.1            קערת מטבח: חומר _________  מידות ____ סוג    

3.10.1.2            סוללה למים קרים וחמים: חומר _  יש/אין

3.10.1.3            סבונית רגילה/כפולה: כמות ______________  חומר     

3.10.1.4            לוחות: חומר ____________  כמות _______  מידות    

3.10.2   בבית שימוש:

3.10.2.1            אסלה מחרס לבן/צבעוני, גוון _____________  סוג   

3.10.2.2            מכסה מחומר _______________________

3.10.2.3            שיטת שטיפה: ארגז הדחה/מזרם חצי אוטומטי/ברז שטיפה.

3.10.2.4            מחזיק נייר טואלט מחומר: ____

3.10.2.5            כיור רחצה: חומר _____  מידות __  סוג ___ גוון    

3.10.2.6            סוללה/ברז.

3.10.2.7            סבוניה: חומר  גוון _______

3.10.3   בחדר אמבטיה:

3.10.3.1            כיור רחצה: חומר _____  מידות __  סוג ___ גוון    

            _______  סוללה כרום ניקול למים קרים וחמים יש/אין.

3.10.3.2            הכנה לאמבטיה/אמבטיה: חומר __________  אורך

            סוג _____________ גוון _____________________

3.10.3.3            סוללה למים קרים וחמים עם/בלי צינור למקלחת (טלפון)

            חומר _______ : יש/אין.

3.10.3.4            מקלחת ראש קבועה: יש/אין. ברזי מקלחת ___

3.10.3.5            ברז דלי: יש/אין.

3.10.3.6            מחיצה למקלחת: חומר _  עובי __________

3.10.3.7            אסלה מחרס לבן/צבעוני: גוון _____________  מכסה מחומר       

3.10.3.8            שיטת השטיפה: ארגז הדחה/מזרם חצי אוטומטי/ברז שטיפה        

3.10.3.9            סבוניות: חומר _______ כמות _______ (תאר)

3.10.3.10           איצטבה: יש/אין; מידות וחומר _____________________

3.10.3.11           מראה: יש/אין; מידות ___________________________

3.10.3.12           אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה ___________________

3.10.4   אביזרי אינסטלציה בחדרי עסק: ____________________

3.10.5   אביזרי אינסטלציה בחדרים לכל צורך אחר: ____________

3.10.6   במרפסת מטבח: הכנת חיבור למכונת כביסה: כן/לא, כולל:
            מים חמים, מים קרים, הכנסה לביוב.

3.10.7   מים חמים:

3.10.7.1            מערכת קולטים ודוד שמש: בקיבול ____ חימום עזר עם
            אלמנט חשמלי ______ /אחר (פרט). אחריות לתקופה .____.

3.10.7.2            אספקה מרכזית של מים חמים יש/אין. מונה ____________

3.10.7.3            סוג בידוד לצינורות מים חמים ______________________

3.10.7.4            חיבור מים חמים לכלים: קערת מטבח, כיור רחצה, אמבטיה,
            מקלחת, אחר (פרט) _____________________________

3.10.8   מונה לדירה יש/אין ______________________________

3.10.9   חומר הצינורות: מים חמים וקרים _____ דלוחין ____
            שופכין __________

3.10.10 מתלה כביסה דירתי: יש/אין: תאר ___________________

3.10.11 הכנה לדוד שמש כולל צנרת מים וחשמל יש/אין.

3.11      אינסטלציה חשמלית

3.11.1   חדר מדרגות: בכל קומה _____ נקודות מאור, גוף מאור לחצן
            ______ לחצן להדלקת אור בחדר מדרגות מתוך הדירה
            יש/אין.

3.11.2   כניסה לדירה: נקודות מאור _______ חיבורי קיר ________

3.11.3   פרוזדור: נקודות מאור _________ חיבורי קיר __________

3.11.4   חדר דיור: נקודות מאור סריה _______ נקודות מאור רגילות
            _________ חיבורי קיר מאור _____ חיבור קיר אחר _____

3.11.5   מרפסת דיור: נקודות מאור _______ חיבור קיר מוגן ______

3.11.6   פינת אוכל: נקודות מאור _______ חיבורי קיר __________

3.11.7   חדר שינה 1: נקודות מאור _______ חיבורי קיר _________

3.11.8   חדר שינה 2: נקודות מאור ______ חיבורי קיר __________

3.11.9   חדר שינה 3: נקודות מאור ______חיבורי קיר __________

3.11.10 חדרים לעסק: נקודות מאור _____ חיבורי קיר __________

3.11.11 חדרים לכל צורך אחר: נקודות מאור ____ חיבורי קיר _____

3.11.12 חדר אמבטיה: נקודות מאור עם ארמטורה הרמטית _______

3.11.13 חדר שרותים: נקודות מאור ___________

3.11.14 מטבח: נקודות מאור _______ חיבורי קיר למכשירים _____

            חיבורי קיר מאור __________

3.11.15 מרפסת מטבח: נקודות מאור עם ארמטורה הרמטית_____
            חיבורי קיר ________

3.11.16 מרפסת שרותים: נקודות מאור עם ארמטורה הרמטית _____
            חיבורי קיר ________

3.11.17 דוד חשמל: חיבור עם מפסיק זרם 2 קטבים עם מנורת איתות:
            טיפוס מתחת לטיח/אחר (פרט) _____________________

3.11.18 טלוויזיה: אנטנה מרכזית _____ נקודות חיבור לאנטנה ____

3.11.19 טלפון חוץ: הכנת צינורות כנדרש ע"י הדואר. מס' נקודות
            חיבור בדירה ______ טלפון פנים: יש/אין.

3.11.20 פעמון: (תאור) _________________________________

3.11.21 מפסיקי הזרם: רגילים/שקטים/אחרים (פרט) ___________

3.11.22 מתקנים אחרים (פרט) ____________________________

 

 1. חיבורי תשתית, שרותים מרכזיים, עבודות פיתוח ושונות

4.1        חיבור לקו מים מרכזי ______; מונה מים לבית יש/אין; מונה
            לגינה יש/אין.

4.2        חיבור לביוב מרכזי יש/אין.

4.3        בור הרקה: יש/אין; מידות ____; בורות סופגים: כמות ____

4.4        חיבור הבנין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל.
            המחיר כולל/לא     כולל חיבור הדירה לרשת. המחיר לא כולל
            התקנת מונה.

4.5        מקום לריכוז אשפה: מבנה _____ אופן סגירת המבנה ___
            ברז מים וחיבור לביוב יש/אין. מספר הדירות לפח/מיכל/
            עגלה/אחר _____ שיטת סילוק אשפה אחרת (תאור) ______

4.6        מתקן לתליית כביסה: (מקום ותאור) _________________

4.7        הכנה לאספקת גז: סידור מרכזי/דירתי, באמצעות מיכל דירתי
            / ביתי / שכונתי. הכנת צנרת עד לדירה. צנרת אספקת גז כלולה
            במחיר הרכישה/לא כלולה במחיר הרכישה.

4.8        חימום מרכזי יש/אין; תאור השיטה __________________

4.9        קירור מרכזי יש/אין; תאור השיטה __________________

4.10      מעליות: יש/אין; כמות ___ גודל ___ מספר נוסעים _______

            מספר תחנות ________

4.11      חניה למכוניות: חניה ל ____ מכוניות, מקומות מכוסים ____

            (כמות) לא מכוסים ______ החניה צמודה לדירה/אינה צמודה
            לדירה, מקומות חניה מחוץ למגרש ___________________

4.11.1   ריצוף מקומות החניה: מרוצף / אספלט / אחר ___________

4.12      ריצוף קומת עמודים מפולשת _______________________

4.13      תאור כללי של פיתוח המגרש:

4.13.1   גינה _________________

4.13.2   רשת השקאה ___________

4.13.3   שבילים _______________

            אחר _________________

4.14      כביש, מדרכה, ניקוז, דרכי גישה כלול במחיר (מחק הבלתי כלול).

4.15      גדר בחזית מחומר ______ בגובה ____ מ'.

            גדר בצידי המגרש מחומר ______ בגובה ____ מ'.

4.16      תאי דואר (תאר) ________________________________

4.17      מיתקנים אחרים _______________________________

 

ג.          רכוש משותף4

 1. חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף: ________________
 2. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: _________
 3. 3. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים
  המחוייבים בקשר אליו: __________________
 4. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית ________________
 5. ___________

                                                           

                                       חתימת המוכר

_________________________________

1 ק"ת תשל"ד, 583, 1612; תשמ"א, 668, 1266; תשמ"ד, 1080.

2 (א) דירה - פירושה חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

(ב) סטיות בשיעור של 2% בין מידות הבנין המופיעות בתכנית ובין המידות למעשה וכן סטיות בשיעור של 5% בין הכמויות ומידות האביזרים במפרט והכמויות ומידות למעשה הן סבירות, ולא ייחשבו כסטיה מתאור זה.

(ג) כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה.

(ד) בכל מקרה בו צויינו מספר אלטרנטיבות (לדוגמא: "יש/אין") יש למחוק את המיותר.

3 (א) יש לציין במפורש חומר (עץ לבוד, אלומיניום מזוגג וכיו"ב), צורת הפתיחה (רגילה, נגרר, רפפות, מס' כנפיים וכיו"ב), תריסים מתקפלים, נגררים, גלילה וכיו"ב.

(ב) דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות בדירה תתאים לסה"כ הדלתות המצויינות בטבלה.

4 המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המפורטים בסעיף ג' של המפרט, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין.

 ☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד